hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0101210010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用濒危野马 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 0.00% 0
0101210090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他改良种用马 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 9% 0.00% 0
0101290010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用濒危野马 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 10.00% 0.3
0101290090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用其他马 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 9% 10.00% 0.3
0101301010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用的濒危野驴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 0.00% 0
0101301090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 改良种用的其他驴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 9% 0.00% 0
0101309010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用濒危野驴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AFEB P/Q 0.00% 10.00% 0.3
0101309090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非改良种用其他驴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 9% 10.00% 0.3
0101900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否改良种用;3:品种;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 9% 10.00% 0.3