hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0410001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 燕窝 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品种[燕子的品种];3:外形[燕盏或燕碎,燕条等];4:含水量;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10.00% 25.00% 0.8
0410004100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜蜂王浆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜];3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9.00% 15.00% 0.7
0410004200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜蜂王浆粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜];3:外观[粉];4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10.00% 15.00% 0.7
0410004300 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蜂花粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[粉];3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10.00% 20.00% 0.7
0410004900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他蜂产品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:品牌;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10.00% 20.00% 0.7
0410009010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他编号未列名濒危野生动物产品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[食用];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE P.R/Q.S 0.00% 20.00% 0.7
0410009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他编号未列名的食用动物产品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[食用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10.00% 20.00% 0.7