hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0502101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 猪鬃 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 AB P/Q 9/13% 20.00% 0.9
0502102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 猪毛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 AB P/Q 9/13% 20.00% 0.9
0502103000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 猪鬃或猪毛的废料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 9B P/Q 9 20.00% 0.9
0502901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 山羊毛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9/13% 20.00% 0.9
0502901200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 黄鼠狼尾毛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABEF P/Q 9/13% 20.00% 0.9
0502901910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 20.00% 0.9
0502901990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他獾毛及其他制刷用兽毛 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9/13% 20.00% 0.9
0502902010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 BEF P/Q 0.00% 20.00% 0.9
0502902090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[制刷用];3:GTIN;4:CAS; 千克 9B P/Q 9 20.00% 0.9