hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0806100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜葡萄 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[鲜];3:种类;4:规格;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9 13.00% 0.8
0806200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 葡萄干 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[干];3:等级;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 9.00% 10.00% 0.8