hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0907100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) (CIQ码:101:药用未磨丁香,102:调味料) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(未磨、已磨)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 QAB PRQ 6 3 14
0907200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) (CIQ码:101:药用已磨丁香,102:调味料) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(未磨、已磨)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 QAB PRQ 6 3 14