hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1001110001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用硬粒小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABty M.P/N.Q 0.00% 1.00% 1.8
1001110090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用硬粒小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P/N.Q 0.00% 65.00% 1.8
1001190001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硬粒小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABty M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1001190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硬粒小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1001910001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用小麦及混合麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABty M.P/N.Q 0.00% 1.00% 1.8
1001910090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用小麦及混合麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P/N.Q 0.00% 65.00% 1.8
1001990001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他小麦及混合麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABty M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1001990090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他小麦及混合麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:是否硬粒;4:种类[白麦、红麦、冬麦、春麦];5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8