hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1002100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用黑麦〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PQ 0 0 0
1002900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黑麦〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQ 0 3% 8%