hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1003100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用大麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; 千克 7AB M.P/N.Q 0.00% 0.00% 1.6
1003900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他大麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:GTIN;4:CAS; 千克 7AB M.P.R/Q.S 0.00% 3.00% 1.6