hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1006102101 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用长粒米稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xAByt P/N.Q 0.00% 1.00% 1.8
1006102190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用长粒米稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xABy P/N.Q 0.00% 65.00% 1.8
1006102901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xAByt P/N.Q 0.00% 1.00% 1.8
1006102990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xABy P/N.Q 0.00% 65.00% 1.8
1006108101 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他长粒米稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xAByt P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006108190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他长粒米稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xABy P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006108901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xAByt P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006108990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他稻谷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xABy P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006202001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米糙米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:制作或保存方法[糙米];5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006202090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米糙米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:制作或保存方法[糙米];5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006208001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糙米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006208090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糙米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:是否种用;5:粒长;6:长宽比;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006302001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米精米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006302090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米精米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006308001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他精米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006308090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他精米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:粒长;5:长宽比;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.8
1006402001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米碎米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006402090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米碎米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 10.00% 1.8
1006408001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碎米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 4xAByt M.P.R/Q.S 0.00% 1.00% 1.8
1006408090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碎米 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类;3:加工方法[去壳、未去壳];4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 4xABy M.P.R/Q.S 0.00% 10.00% 1.8