hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1008100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 荞麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 2.00% 0.08
1008210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用谷子 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 2.00% 0.08
1008290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷子 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 2.00% 0.08
1008300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 加那利草子 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q 9.00% 2.00% 0.08
1008401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用直长马唐(马唐属) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/N.Q 0.00% 0.00% 0
1008409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他直长马唐(马唐属) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 3.00% 0.08
1008501000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用昆诺阿藜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/N.Q 0.00% 0.00% 0
1008509000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他昆诺阿藜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 3.00% 0.08
1008601000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用黑小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/N.Q 0.00% 0.00% 0
1008609000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他黑小麦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 3.00% 0.8
1008901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他种用谷物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/N.Q 0.00% 0.00% 0
1008909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否种用;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 3.00% 0.08