hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1103110001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小麦粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABtxy P.R/Q.S 9.00% 9.00% 1.3
1103110090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小麦粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABxy P.R/Q.S 9.00% 65.00% 1.3
1103130001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玉米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABtxy P.R/Q.S 0.00% 9.00% 1.3
1103130090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玉米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABxy P.R/Q.S 0.00% 65.00% 1.3
1103191000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 燕麦粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q 0.00% 5.00% 0.14
1103193101 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米大米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABtxy P.R/Q.S 0.00% 9.00% 0.7
1103193190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 长粒米大米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABxy P.R/Q.S 0.00% 10.00% 0.7
1103193901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他大米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABtxy P.R/Q.S 0.00% 9.00% 0.7
1103193990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他大米粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABxy P.R/Q.S 0.00% 10.00% 0.7
1103199000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷物粗粒及粗粉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 5.00% 0.14
1103201001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小麦团粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABtxy P.R/Q 9.00% 10.00% 1.8
1103201090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小麦团粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 4ABxy P.R/Q 9.00% 65.00% 1.8
1103209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他谷物团粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[小麦、玉米、燕麦等];3:状态[粗粒、粗粉、团粒等];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q 0.00% 20.00% 0.5