hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1401100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酸竹 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 ABE P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他竹 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401200010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危藤 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:种类;4:请注明加工程度[去皮或未去皮];5:直径;6:长度;7:GTIN;8:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 10.00% 0.35
1401200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他藤 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:种类;4:请注明加工程度[去皮或未去皮];5:直径;6:长度;7:GTIN;8:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.35
1401901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 谷类植物的茎秆(麦秸除外) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 芦苇 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401903100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蔺草 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB4xy P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401903900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他灯芯草属植物材料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.7
1401909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未列名主要用作编结用的植物材料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[主要作编结用];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 9.00% 10.00% 0.7