hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1507100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初榨的豆油(但未经化学改性)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(初榨、精制);3.加工程度(未经化学改性)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 7AB MPRQS 0 9 190
1507900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 精制的豆油及其分离品(包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性)(CIQ码:101:初榨食用大豆油,102:食用豆油) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(初榨、精制);3.加工程度(未经化学改性)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 7AB MRS 0 9 190