hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1509100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 初榨油橄榄油(但未经化学改性)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(初榨、精制);3.加工程度(未经化学改性);4.用途;5.包装规格;6.品牌;7.酸度;8.产区(以下要素仅上海海关要求)9.GTIN;10.CAS 千克 7AB PRQS 0 10 30
1509900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 精制的油橄榄油及其分离品(包括初榨油橄榄油的分离品,但未经化学改性)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(初榨、精制);3.加工程度(未经化学改性);4.用途;5.包装规格;6.品牌;7.酸度;8.产区(以下要素仅上海海关要求)9.GTIN;10.CAS 千克 7AB RS 0 10 30