hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1703100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甘蔗糖蜜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原料;3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商];5:GTIN;6:CAS; 千克 9B R/S 13.00% 8.00% 0.5
1703900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糖蜜 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:原料;3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商];5:GTIN;6:CAS; 千克 9B R/S 13.00% 8.00% 0.5