hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1703100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甘蔗糖蜜 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原料;5:成分含量;6:品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商];7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 9B R/S 13% 8% 50%
1703900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他糖蜜 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原料;5:成分含量;6:品牌[中文及外文名称,无品牌请申报厂商];7:GTIN;8:CAS;9:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 9B R/S 13% 8% 50%