hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2003101100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 小白蘑菇罐头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 5.00% 0.9
2003101900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他伞菌属蘑菇罐头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 5.00% 0.9
2003109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 10/13% 5.00% 0.9
2003901010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的香菇罐头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 5.00% 0.9
2003901020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的松茸罐头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABE R/S 13.00% 5.00% 0.9
2003901090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他蘑菇罐头 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 5.00% 0.9
2003909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他香菇 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.9
2003909020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他松茸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABE P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.9
2003909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非用醋制作的其他蘑菇 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作方法;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 10/13% 5.00% 0.9