hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2708100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 沥青 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:签约日期;5:计价日期;6:GTIN;7:CAS; 千克 0.00% 7.00% 0.35
2708200001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 针状沥青焦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:签约日期;5:计价日期;6:GTIN;7:CAS; 千克 0.00% 6.00% 0.11
2708200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他沥青焦 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:签约日期;5:计价日期;6:GTIN;7:CAS; 千克 0.00% 6.00% 0.11