hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2825101010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纯度70%及以上的水合肼 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:水合肼的含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 3A M/ 0.00% 5.00% 0.3
2825101090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纯度70%以下的水合肼 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:水合肼的含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M/N 0.00% 5.00% 0.3
2825102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸羟胺 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M/N 0.00% 5.00% 0.3
2825109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他肼、胲及其无机盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.3
2825201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氢氧化锂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M/N 0.00% 5.00% 0.3
2825209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锂的氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.3
2825301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 五氧化二钒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4ABxy M/N 0.00% 5.00% 0.3
2825309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钒的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镍的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3
2825500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铜的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.3
2825600001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锗的氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825600090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二氧化锆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 3 0.00% 5.00% 0.3
2825700000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钼的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825800000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锑的氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xBy /N 0.00% 5.00% 0.3
2825901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 钨酸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825901200 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氧化钨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态[粉末];3:外观[淡黄色];4:粒度;5:成分含量;6:GTIN;7:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825901910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蓝色氧化钨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4xy 0.00% 5.00% 0.3
2825901990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他钨的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.3
2825902100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氧化二铋 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4Axy R/ 13.00% 5.00% 0.3
2825902900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铋的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4Axy R/ 0.00% 5.00% 0.3
2825903100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二氧化锡 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4Axy R/ 0.00% 5.00% 0.3
2825903900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他锡的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 4Axy R/ 0.00% 5.00% 0.3
2825904100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 一氧化铌 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 A M/ 0.00% 5.00% 0.3
2825904900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铌的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M.R/N 0.00% 5.00% 0.3
2825909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他金属的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M.R/N.S 0.00% 5.00% 0.3