hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2853100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯化氰 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:包装规格|4:GTIN|5:CAS|6:其他 千克 23AB M/N 0% 5.5% 30%
2853901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 饮用蒸馏水 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:是否饮用|3:成分含量|4:包装规格|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 AB R/S 0% 5.5% 70%
2853903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镍钴锰氢氧化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6.5% 30%
2853904010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 磷化铝,磷化锌 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:铜母合金请注明磷的重量百分比|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 S 0% 5.5% 20%
2853904020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 磷烷 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:铜母合金请注明磷的重量百分比|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5.5% 20%
2853904090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他磷化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:铜母合金请注明磷的重量百分比|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5.5% 20%
2853905000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 镍钴铝氢氧化物 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 5.5% 30%
2853909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 饮用纯净水 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 AB M/N 0% 5.5% 30%
2853909021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氰,氰化碘,氰化溴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5.5% 30%
2853909022 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 砷化锌,砷化镓 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5.5% 30%
2853909023 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铅汞齐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 X 0% 5.5% 30%
2853909024 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他汞齐 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 X 0% 5.5% 30%
2853909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他无机化合物、压缩空气等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 0% 5.5% 30%