hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2913000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氯乙醛〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 ABG MN 10 5.5% 30%
2913000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 品目2912所列产品的其他衍生物(指卤化,磺化,硝化或亚硝化的衍生物)〔CIQ码:301:毒性物质和感染性物质;302:腐蚀性物质;303:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%