hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2914110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丙酮(二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮)〔CIQ码:301:二甲基甲酮、二甲酮、醋酮、木酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装;5:签约日期;6:定价方式[公式定价、现货价等];7:需要二次结算、无需二次结算;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS; 千克 23AB MN 13 5.5% 20%
2914120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丁酮[甲基乙基(甲)酮](甲乙酮)〔CIQ码:101:2-丁酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 10 5.5% 30%
2914130000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基(甲)酮)〔CIQ码:999:甲酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB MN 10 5.5% 30%
2914190010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 频哪酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 10 5.5% 30%
2914190090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他不含其他含氧基的无环酮〔CIQ码:301:易燃液体;302:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
29141900901 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他不含其他含氧基的 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5 30
29141900902 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲基庚烯酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5 30
2914220000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环己酮及甲基环己酮〔CIQ码:301易燃液体〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:签约日期;5:定价方式[公式定价、现货价等];6:需要二次结算、无需二次结算;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS; 千克 AB MN 10 5.5% 30%
2914230000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 芷香酮及甲基芷香酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
2914291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 樟脑〔CIQ码:101:2-莰酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 B N 9 5.5% 40%
29142910001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的樟脑 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 B N 9 5.5 40
29142910002 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的樟脑 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 B N 10 5.5 40
2914299010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 5α-雄烷-2-烯-17-酮〔CIQ码:301:易燃液体;302:毒性物质和感染性物质;303:腐蚀性物质;304:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 L 13 5.5% 30%
2914299011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 3-雄烯酮(5α-雄甾-3-烯-17-酮)〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 L 13 5.5% 30%
2914299090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他环烷酮.环烯酮或环萜烯酮(指不含其他含氧基的)〔CIQ码:301:易燃液体;302:毒性物质和感染性物质;303:腐蚀性物质;304:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
2914310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苯丙酮(苯基丙-2-酮)〔CIQ码:999:苯基丙-2-酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 10 5.5% 30%
2914391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苯乙酮〔CIQ码:101:4-甲基苯乙酮;102:非工业用无检疫要求食品添加剂〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 4% 11%
2914399011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 杀鼠酮 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5% 30%
29143990111 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的杀鼠酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5 30
29143990112 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的杀鼠酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5 30
2914399012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鼠完〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914399013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 敌鼠 〔CIQ码:101:含量<2%,102:敌鼠乳剂(含量<2%)〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5% 30%
29143990131 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的敌鼠 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5 30
29143990132 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的敌鼠 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5 30
2914399014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 邻氯苯基环戊酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 9 5.5% 30%
29143990141 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的邻氯苯基 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 9 5.5 30
29143990142 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的邻氯苯基 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 10 5.5 30
2914399015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1-苯基-1-丙酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 23 9 5.5% 30%
29143990151 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的1-苯基-1-丙酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 23 9 5.5 30
29143990152 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的1-苯基-1-丙酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 23 10 5.5 30
2914399090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他不含其他含氧基的芳香酮 〔CIQ码:101:2-甲基苯乙酮;102:二苯甲酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
2914400010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 敌鼠钠 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914400020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 表雄酮(3β-羟基-5α-雄烷-17-酮)、表睾酮〔CIQ码:999:3β-羟基-5α-雄烷-17-酮、表睾酮〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 L 10 5.5% 30%
2914400030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1-表雄酮(3β-羟基-5α-雄甾-1-烯-17-酮) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙酮报明包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 L 10 5.5% 30%
2914400090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他酮醇及酮醛〔CIQ码:101:4-羟基-4-甲基-2-戊酮,102:3-羟基-2-丁酮,103:5-羟基-2-戊酮,301:易燃液体,302:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914501100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 覆盆子酮〔CIQ码:101:悬钩子酮;102:复盆子酮?〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
2914501900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他酮酚〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914502000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914509011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苯草酮,双炔酰菌胺〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5% 30%
29145090111 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的苯草酮,双炔酰菌胺 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5 30
29145090112 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的苯草酮,双炔酰菌胺 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5 30
2914509012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲氧虫酰肼〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5% 30%
29145090121 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的甲氧虫酰 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5 30
29145090122 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的甲氧虫酰 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5 30
2914509090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含其他含氧基的酮〔CIQ码:101:4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮;301:易燃液体;302:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914610000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蒽醌〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914620000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 辅酶Q10〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5.5% 30%
2914690010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 大黄素甲醚〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5% 30%
2914690090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他醌〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%
2914710000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 十氯酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 89 10 5.5% 30%
2914790011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914790012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二氯萘醌〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914790013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 四氯对醌〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914790014 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 六氯丙酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0 5.5% 30%
2914790015 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氯敌鼠钠盐〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5% 30%
29147900151 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按9%征税的氯敌鼠钠盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9 5.5 30
29147900152 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 按13%征税的氯敌鼠钠盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 10 5.5 30
2914790016 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 1-苯基-2-溴-1-丙酮〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 10 5.5% 30%
2914790090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物(包括硝化或亚硝化衍生物)〔CIQ码:301:爆炸品;302:毒性气体;303:易燃液体;304:易燃固体;305:毒性物质和感染性物质;306:腐蚀性物质;307:其他化工产品〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 10 5.5% 30%