hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2928000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 偏二甲肼 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 3 13 6.50% 0.2
2928000020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲基肼 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 3A M/ 13 6.50% 0.2
2928000031 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000032 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 绿谷隆、溴谷隆、利谷隆、氯溴隆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000033 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 溴酚肟、乙二肟 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000034 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 苯螨特 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000035 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 醌肟腙 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000036 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三甲苯草酮 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.2
2928000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 6.50% 0.2