hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2929101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 甲苯二异氰酸酯(TDI) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB M/N 13 6.50% 0.3
2929102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二甲苯二异氰酸酯(TODI) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13 6.50% 0.3
2929103000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.3
2929104000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 六亚基甲烷二异氰酸酯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13 6.50% 0.3
2929109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他异氰酸酯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.3
2929901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 A R/ 13 9.00% 0.9
2929902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二烷氨基膦酰二卤 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 13 6.50% 0.3
2929903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 二烷氨基膦酸二烷酯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 23 13 6.50% 0.3
2929904000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乙酰甲胺磷 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.3
2929909011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胺丙畏、胺草磷、抑草磷,丁苯草酮等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.3
2929909012 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 异柳磷、甲基异柳磷、丙胺氟磷等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 0.00% 6.50% 0.3
2929909013 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 八甲磷、育畜磷、甘氨硫磷等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 S 9/13% 6.50% 0.3
2929909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他含氮基化合物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 6.50% 0.3