hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3001200010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危野生动物腺体、器官 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 AQFEB P/Q 0.00% 3.00% 0.3
3001200021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含人类遗传资源的人类腺体、器官及其分泌物的提取物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 ABV V/W 13.00% 3.00% 0.3
3001200029 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他人类的腺体、器官及其分泌物的提取物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 ABV V/W 13.00% 3.00% 0.3
3001200090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他腺体、器官及其分泌物提取物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 3.00% 0.3
3001901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 肝素及其盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 Q 13.00% 3.00% 0.3
3001909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蛇毒制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 AQFEB P.V/Q.W 13.00% 3.00% 0.3
3001909020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含有人类遗传资源的人体制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 ABQV V/W 10.00% 3.00% 0.3
3001909091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危动物制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 ABFEQ P/Q 0.00% 3.00% 0.3
3001909092 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人类腺体、器官、组织 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 AB P.V/Q.W 10/13% 3.00% 0.3
3001909099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未列名的人体或动物制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:品牌[英文];5:型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 ABQ P.V/Q.W 10/13% 3.00% 0.3