hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3301120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 橙油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301130000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 柠檬油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13.00% 20.00% 0.8
3301191000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 白柠檬油(酸橙油) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301199000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他柑橘属果实的精油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301240000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胡椒薄荷油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.9
3301250000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他薄荷油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13.00% 15.00% 0.9
3301291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 樟脑油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 ABE M.R/N 13 20.00% 0.9
3301292000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 香茅油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 15.00% 0.7
3301293000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 茴香油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 10.00% 20.00% 0.8
3301294000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 桂油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301295000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 山苍子油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301296000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 桉叶油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 AB M.R/N 13 20.00% 0.8
3301299100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 老鹳草油(香叶油) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 20.00% 0.8
3301299910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 黄樟油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 23A R/ 13 15.00% 0.8
3301299991 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 AFE R/ 0.00% 15.00% 0.8
3301299999 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非柑橘属果实的精油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 A R/ 13 15.00% 0.8
3301301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鸢尾凝脂(香膏类) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 20.00% 0.8
3301309010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他濒危植物香膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 FE 0.00% 20.00% 0.8
3301309090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他香膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 20.00% 0.8
3301901010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危植物提取的油树脂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 FE 0.00% 20.00% 0.8
3301901090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他提取的油树脂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 20.00% 0.8
3301902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 20.00% 0.8
3301909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:成份含量;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 20.00% 0.8