hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3503001001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 明胶 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q 13.00% 12.00% 0.35
3503001090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 明胶的衍生物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 12.00% 0.35
3503009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鱼鳔胶、其他动物胶 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q 13.00% 12.00% 0.5