hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3603000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 爆炸桥 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 爆炸桥丝 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000030 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 冲击片 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 爆炸箔起爆器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000050 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 使用单个或多个雷管的装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000061 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 工业用炸药雷管点火装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000069 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他炸药雷管点火装置 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 3 0.00% 9.00% 0.5
3603000091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 民用的其他安全导火索、导爆索等引爆器件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 k 0.00% 9.00% 0.5
3603000099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他安全导火索导爆索等引爆器件(包括火帽或雷管、引爆器、电雷管) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 0.00% 9.00% 0.5