hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3703101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 18.00% 1
3703109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 成卷未曝光的宽幅感光布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 18.00% 0.7
3703201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未曝光的彩色感光纸及纸板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 35.00% 1
3703209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未曝光的彩色感光布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 18.00% 0.7
3703901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 35.00% 1
3703909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未曝光的非彩色感光布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:是否成卷;4:规格尺寸;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 18.00% 0.7