hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3801100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 核级石墨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 3 0.00% 6.50% 0.3
3801100020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造细晶粒整体石墨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 3 0.00% 6.50% 0.3
3801100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他人造石墨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 3 0.00% 6.50% 0.3
3801200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶态或半胶态石墨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 0.00% 6.50% 0.3
3801300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 0.00% 6.50% 0.35
3801901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 表面处理的球化石墨 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 3 13.00% 6.50% 0.35
3801909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他以石墨或其他碳为基料的制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:状态;4:加工工艺;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 3 0.00% 6.50% 0.35