hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3806101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.7
3806102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 树脂酸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.7
3806201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香盐及树脂酸盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.4
3806209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 松香或树脂酸衍生物的盐 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.4
3806300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酯胶 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 6.50% 0.5
3806900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他松香及树脂酸衍生物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 6.50% 0.4