hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3926100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 办公室或学校用塑料制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.8
3926201100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.9
3926201900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.9
3926209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制衣服及衣着附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.9
3926300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制家具、车厢及类似品的附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 L/ 13.00% 10.00% 0.8
3926400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制小雕塑品及其他装饰品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 6.50% 1
3926901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制机器及仪器用零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
3926909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 3 13.00% 10.00% 0.8
3926909020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚氨酯制避孕套 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.8
3926909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑料制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质;4:品牌;5:规格和型号;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.8