hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4004000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废轮胎及其切块 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:水分;5:杂质;6:干胶含量;7:GTIN;8:CAS; 千克 9 0.00% 8.00% 0.3
4004000020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒(硬质橡胶的除外) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:水分;5:杂质;6:干胶含量;7:GTIN;8:CAS; 千克 9 0.00% 8.00% 0.3
4004000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观;3:来源;4:水分;5:杂质;6:干胶含量;7:GTIN;8:CAS; 千克 9 M/ 0.00% 8.00% 0.3