hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4010110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 金属加强的硫化橡胶输送带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质构成[有加强材料的也要注明其材质];5:规格尺寸;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
4010120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纺织材料加强的硫化橡胶输送带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质构成[有加强材料的也要注明其材质];5:规格尺寸;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
4010190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硫化橡胶制的输送带及带料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质构成[有加强材料的也要注明其材质];5:规格尺寸;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
4010310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤180cmV形肋状三角带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:截面形状;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.35
4010320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤180cm三角带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:截面形状;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.35
4010330000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 180cm<周长≤240cmV形肋状带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:截面形状;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.35
4010340000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 180cm<周长≤240cmV形肋状带除外 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:截面形状;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.35
4010350000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 60cm<周长≤150cm的环形同步带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
4010360000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 150cm<周长≤198cm的环形同步带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:品牌;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.35
4010390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他硫化橡胶制的传动带及带料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:规格尺寸[外周长];6:截面形状;7:品牌;8:GTIN;9:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.35