hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4201000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危野生动物材料制的鞍具及挽具 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 FE 0% 10% 100%
4201000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 各种材料制成的鞍具及挽具 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 10% 100%