hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4401110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 针叶木薪柴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:外观[圆木段、块、枝、成捆或类似形状等];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 0.00% 0.7
4401120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非针叶木薪柴 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:外观[圆木段、块、枝、成捆或类似形状等];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 0.00% 0.7
4401210010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危针叶木木片或木粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:规格;4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401210090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他针叶木木片或木粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:规格;4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401220010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危非针叶木木片或木粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:规格;4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401220090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非针叶木木片或木粒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];3:规格;4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 木屑棒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[棒];3:规格[直径×长度];4:GTIN;5:CAS; 千克 9AB M.P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401390000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他锯末、木废料及碎片 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[块、片或类似形状等];3:GTIN;4:CAS; 千克 9AB M.P/Q 0.00% 0.00% 0.08
4401400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 锯末、木废料及碎片 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:外观[末、废料、碎片等];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB M.P/Q 0.00% 0.00% 0.08