hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4410110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 木制碎料板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 4.00% 0.4
4410120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 木制定向刨花板(OSB) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 4.00% 0.4
4410190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他木制板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 4.00% 0.4
4410901100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 麦稻秸秆制碎料板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 0.4
4410901900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碎料板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 0.4
4410909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木质或类似木质材料];3:请注明立方米数或平方米数;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 0.4