hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未加工或简单加工的天然软木(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工程度(未加工、简单加工等)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PQ 0 6 17
4501901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 软木废料(CIQ码:102:木废料) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(碎的、粒状的或粉状的);3.是否是废料(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB MPQ 0 0 17
4501902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(碎的、粒状的或粉状的);3.是否是废料(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 0 0 17