hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4908100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 釉转印贴花纸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法[釉转印等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5
4908900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他转印贴花纸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法[釉转印等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.5