hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5203000001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已梳的棉花(配额内)〔CIQ码:999:配额内〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否梳理,3.纤维长度4.GTIN;5.CAS 千克 t4xAB MPQ 9 1% 125%
5203000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已梳的棉花(配额外)〔CIQ码:999:配额外〕 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.是否梳理,3.纤维长度4.GTIN;5.CAS 千克 4xAB MPQ 9 40% 125%