hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5804101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5804102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.7
5804103000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5804109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料网眼薄纱及其他网眼织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.9
5804210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤机制花边 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5804291000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝机制花边 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5804292000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉机制花边 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.7
5804299000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制机制花边 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.9
5804300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 手工制花边 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[网眼、花边];3:织造方法[机制、手工制];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1