hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5808100020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蕉麻或苎麻制成匹的编带(适合制造或装饰帽类用)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.规格(成匹);3.幅宽;4.成分含量(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 A M 13 8 100
5808100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制成匹的编带(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.规格(成匹);3.幅宽;4.成分含量(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 13 8 100
5808900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.规格(成匹);3.幅宽;4.成分含量(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 13 8 100