hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5907001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:处理材料;3:是否为绝缘带;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.4
5907002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂已绘制画布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否为已绘制画布;3:处理材料;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.5
5907009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 用其他材料浸涂的纺织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:处理材料;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1