hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5907001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂纺织绝缘布或带(用橡胶,塑料,浆料以外材料浸涂或包覆)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.处理材料;3.是否为绝缘带(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 8 40
5907002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料浸涂已绘制画布(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否为已绘制画布;3.处理材料(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 8 50
5907009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 用其他材料浸涂的纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.处理材料(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 8 100