hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6214100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝70%及以上的披巾、头巾、围巾 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝70%以下的披巾、头巾、围巾 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 山羊绒制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物细毛制披巾、头巾、围巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合纤制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人纤制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1.3
6214900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1
6214900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制披巾、头巾及类似品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织等];3:成分含量;4:品牌[中文及外文名称];5:货号;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 6.00% 1