hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6702100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 塑料制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
6702901010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 野禽羽毛制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 AFEB P/Q 13.00% 8.00% 1.3
6702901090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他羽毛制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 8.00% 1.3
6702902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝或绢丝制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
6702903000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化学纤维制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
6702909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制花、叶、果实及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作材料[塑料丝等];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3