hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7014001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 光学仪器用光学元件毛坯 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[具体列明用于光学仪器名称];3:形状、尺寸及外观;4:是否经光学加工;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.4
7014009001 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 滤波玻璃 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[是否用于光学仪器];3:形状、尺寸及外观;4:是否经光学加工;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 15.00% 0.8
7014009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未经光学加工的信号玻璃器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[是否用于光学仪器];3:形状、尺寸及外观;4:是否经光学加工;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 15.00% 0.8