hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7105101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 天然的钻石粉末 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[压电石英等];5:来源[天然、合成、再造];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 克拉 0% 0% 17%
7105102000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人工合成的钻石粉末 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[压电石英等];5:来源[天然、合成、再造];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 克拉 13% 0% 17%
7105900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[压电石英等];5:来源[天然、合成、再造];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 13% 0% 17%