hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
7401000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 沉积铜(泥铜) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[铜锍、沉积铜];3:成分含量[铜化合物的含量];4:GTIN;5:CAS; 千克 9A M/ 0.00% 2.00% 0.11
7401000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铜锍 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[铜锍、沉积铜];3:成分含量[铜化合物的含量];4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 2.00% 0.11