hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8402111000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蒸发量≥900吨/时发电用蒸汽水管锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:构造方式;4:蒸发量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 6A M/ 13.00% 3.00% 0.11
8402119000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他蒸发量>45吨/时的蒸汽水管锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:构造方式;4:蒸发量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 6A M/ 13.00% 10.00% 0.35
8402120010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纸浆厂废料锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:构造方式;4:蒸发量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 6A M/ 13.00% 5.00% 0.35
8402120090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:构造方式;4:蒸发量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 6A M/ 13.00% 5.00% 0.35
8402190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他蒸汽锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:构造方式;4:蒸发量;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; 6A M/ 13.00% 5.00% 0.35
8402200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过热水锅炉 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:温度;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; 6A M/ 13.00% 10.00% 0.35
8402900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 2.00% 0.11