hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8417100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 10% 35%
8417200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 面包房用烤炉及烘箱等 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 A R/ 13% 10% 35%
8417801000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 炼焦炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 10% 35%
8417802000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 放射性废物焚烧炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 5% 35%
8417803000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 水泥回转窑 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 10% 35%
8417804000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 石灰石分解炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 10% 35%
8417805000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 垃圾焚烧炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 10% 35%
8417809010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 36 13% 10% 35%
8417809020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 热裂解炉 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 10% 35%
8417809090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非电热的工业用炉及烘箱 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:加热方式|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 6 13% 10% 35%
8417901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 海绵铁回转窑的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 7% 35%
8417902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 炼焦炉的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 7% 35%
8417909010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 垃圾焚烧炉和放射性废物焚烧炉的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 7% 35%
8417909090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非电热工业用炉及烘箱的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 7% 35%