hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8424100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 飞机用灭火器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 A L.M/ 13% 8% 70%
8424100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他灭火器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 A L.M/ 13% 8% 70%
8424200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 喷枪及类似器具 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 40%
8424300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 喷汽机、喷砂机及类似喷射机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:喷射材料|3:用途|4:品牌(中文及外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 8% 40%
8424410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 农业或园艺用便携式喷雾器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 L/ 9% 8% 30%
8424490000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 农业或园艺用非便携式喷雾器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 L/ 9% 8% 30%
8424820000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 农业或园艺用其他喷射器具 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 L/ 9% 8% 30%
8424891000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 家用型喷射、喷雾机械器具 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 80%
8424892000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 喷涂机器人 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 80%
8424899100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 船用洗舱机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 13% 0% 30%
8424899910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 分离喷嘴 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 3 L/ 13% 0% 30%
8424899990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他用途的喷射、喷雾机械器具 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文及外文名称)|4:喷射材料|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 L/ 13% 0% 30%
8424901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 灭火器用的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 0% 70%
8424902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 家用型喷射、喷雾器具的零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 L/ 13% 0% 80%
8424909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他喷雾器具及喷汽机等用零件 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文及外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 9% 0% 30%